Asian
Committee DW2023

DISPLAY WEEK 2023 ASIAN COMMITTEE

COMMITTEE CHAIR

Yong Taek Hong, Seoul National University, Seoul, Korea

 • Hyunchul Choi, LG Display, Kyoungki, Korea
 • Fleming Chuang, Coretronic Corp., Taiwan
 • Xiaojun Guo, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China
 • Hyun Jae Kim, Yonsei University, South Korea
 • Jae Hoon Kim, Hanyang University, Seoul, South Korea
 • Jeonghun Kwak, Seoul National University, Seoul, Korea
 • Jaesung Lee, Seoul National University, Seoul, Korea
 • Jiun-Haw Lee, National Taiwan University, Taiwan
 • Sooyeon Lee, Seoul National University, Seoul, South Korea
 • Sungmin Lee, Kookmin University, Seoul, South Korea
 • Weidong Liu, Hisense Electric Co, Qingdao, China
 • Masayuki Nakamoto, Shizuoka University, Hamamatsu, Shizuoka, Japan
 • Jae Hyeung Park, Inha University, Incheon, Korea
 • Sang Hee Park, KAIST, Daejeon, Korea
 • Yung Kyung Park, Ewha Women’s University, Seoul, South Korea
 • Qiong Hua Wang, Sichuan University, Chendgu, China
 • Chung-Chih Wu, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, ROC
 • Bo Ru Yang, Sun Yat-Sen University, Guanzhou, China
 • Seunghyup Yoo, KAIST, Daejeon, Korea